Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2010 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2010

I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE.

I.1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

  • wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
  • środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo
  • środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
  • przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
  • przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów

I. 2 Rok 2010 był dziesiątym rokiem działalności Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” został zarejestrowany z dniem 16 października 2001 pod numerem 0000053733 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

I.3. Jest to nasze 10 sprawozdanie finansowe.

I.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy (w załączniku )

I.5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono w bilansie i rachunku zysków i strat - nie wystąpiły

I.6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego - nie wystąpiły

 

II. Informacja dodatkowa do Bilansu - dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

II.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych .

Lp.   

 

Wyszczególnienie

 

Stan

na początek roku

 

Zmiany

 

Stan na koniec roku

zwiększenia

 

zmniejszenia

1

Grunty własne

0

0

 

0

2

Budynki i budowle

0

0

 

0

3

Maszyny i

urządzenia.

0

 

 

 

4

Środki transportu

0

0

 

00

5

Pozostałe środki trwałe:

 a/ wartość brutto

b/ dotychczasowe

umorzenie

c/ wartość netto

 

 

20 989,67

 

20 989,67

 

 

 

1228

 

1 228

 

 

 

22 126,67

 

 

22 126,67

 

6

Ogółem środki trwałe:

a/ wartość netto

b/ dotychczasowe

umorzenie

c/ wartość netto

 

 

20 989,67

 

 

20 989,67

 

 

1228

 

 

1 228

 

 

 

22 126,67

 

 

22 126,67

07

Wartości niematerialne i

prawne

Umorzenie

Wartość netto

2 419

 

 

 

2 419

 

 

2 419

 

 

 

2 419

8

Udziały w obcych

jednostkach

0

0

0

0

 

II.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie występują

II.3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego nie występują

II. Informacja dodatkowa do Bilansu - dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

II.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują

II.5. Przychody z działalności statutowej 2010 r wyniosły kwotę 18 901,34 zł w tym:

-składki członkowskie  -   1513,50 wyniosły  PLN.

- uzyskane odsetki bankowe – 3,01. zł.

- dotacje na realizację programów – 16 199,83 zł .

- darowizny osób fizycznych –.185zł.

- darowizny od osób prawnych -1000zł

Poza tym okupione zostały udziały z credit suisse w kwocie 10 000zł ( 6 800zł na fundusz stypendialny oraz 3 200 zł na działalność statutową .

Przychody funduszu stypendialnego wyniosły - 24 391,32 zł.

II.6. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

II.7. Pokrycie straty za rok obrotowy –w kwocie  2 973,10zł. z kapitału statutowego

II.8. Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2010 r.

II.9. Podział zobowiązań wg rocznego okresu spłaty: nie dotyczy

Kredyty i pożyczki – w dotychczasowej działalności stowarzyszenie nie zaciągało pożyczek.

II.10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.-0

II.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują.

II.12. Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych

 

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

III.1. Struktura przychodów ze sprzedaży wg rodzajów działalności.

Przychody ze sprzedaży: nie wystąpiły .

III.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

III.3. Odpisy aktualizacyjne - nie wystąpiły .

III.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności -nie wystąpiła w/w działalność.

III.5. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto - nie wystąpiły

III.6. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2010 roku –  25 347,97.PLN. oraz koszty funduszu stypendialnego-  23 039,86zł

Na koszty te składają się głównie koszty realizowanych przez nas projektów szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z działalności za 2010 rok.

III.6. Koszty w złotych:

Lp

Wyszczególnienie

Rok  poprzedni( 2009)

 

Rok bieżący ( 2010)

1

Zużycie materiałów i

energii

5 821,66

1602,37

2

Usługi obce – opłaty bankowe

500

484

 

Pozostałe usługi obce

9 395,80

30

 

 Opłaty pocztowe

164

99,50

 

Opłaty telekomunikacyjne

563,08

250

3

Wynagrodzenia i narzuty

na wynagrodzenia( umowy o dzieło, zlecenia, o pracę)

7 194,81

12453 – refundacja BP 5625zł.=6828

 

Ubezpieczenia społeczne

1 507,69

2178,63- -refundacja z BP-896,10zł. =1282,53

 

Amortyzacja jednorazowa

877,98

-

 

Koszty reprezentacyjne

Podróże służbowe

Czynsz za lokal

Składki członkowskie LGD

Pozostałe koszty( czeki, KRS, publikacje, opłaty skarbowe)

174,85

396,89

0

150

 

30

195,24

181,40

 

150

 

65

 

Strona www

559,98

509,96

 

Pozostałe koszty - stypendia

23 423

20 510

 

Realizacja programu PIS świetlica

18 230,12

-

 

Realizacja programu PIS Klub Liderów

6 850

-

 

Realizacja programu PIS

„Chcę zobaczyć duże miasto”

 

-

7199,86

 

Realizacja programu PIS

„Wakacje mamy więc historię naszej małej ojczyzny poznamy”

 

-

5 000

 

Realizacja programu PIS

„ Gmina Srokowo  widziana oczami młodzieży”

 

-

3999,97

 

Zbiórka publiczna -„Razem pomóżmy Wojtkowi wrócić do nas

 2 584,41

24 844,55

 

OGÓŁEM

78 424,27

73 232,38

III.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych , środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby - inwestycje nie wystąpiły.

III.8. Zyski i straty nadzwyczajne- kwota . nie wystąpiły w 2010 r.

III.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy.

III.10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego- nie wystąpiły w 2010 r.

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU SRODKÓW PIENIĘŻNYCH

IV. 1. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły

IV.2. Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy

IV.3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły

Utworzyliśmy konto zbiórki publicznej – „Razem pomóżmy Wojtkowi wrócić do nas” - Decyzja Wójta Gminy NrZP1/2009 z dnia 15 09 2009r od 15 września 2010r wg zezwolenia ZP 2/2010r. Na konto Wojtka w 2010r wpłynęły  wpłaty w wysokości 4493,88 zł oraz z 1% poprzez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe – 21 554,56zł. Opłacono rachunki  na potrzeby związane z leczeniem Wojtka, który przebywa w  śpiączce  – ze zbiórki publicznej 7 686,27zł oraz z 1%  -17 158,28

 

V. INFORMACJE RÓŻNE ( o wspólnych przedsięwzięciach, pracownikach i organach kierowniczych jednostki)

V.1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metoda pełną lub praw własności - nie wystąpiły

V.2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp

Wyszczególnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w

poprzednim roku obrotowym

Przeciętna liczba zatrudnionych w

2010r

 

Pracownicy umysłowi

0,56

0,75

 

Pracownicy fizyczni

0

0

 

 Pozostali pracownicy

0

0

 

 RAZEM

0,56

0,75

V.3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu  w roku obrotowym – nie dotyczy

V.4. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy

V.5. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzająca lub będąca w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami lub wspólnikami - nie dotyczy

V.6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: - nie dotyczy

 

25 marca 2010 r.                                                                          Alicja Kamińska - prezes

                                                                                                     Małgorzata Cwalina - skarbnik