Sprawozdanie merytoryczne z działalności Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” za rok 2010

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2011

 1. Dane organizacji:

 1. Nazwa Stowarzyszenia: Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”
 2. Siedziba i adres: ul. Plac Rynkowy 14; 11-420 Srokowo
 3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.10.2001 r.
 4. Numer KRS: 0000053733
 5. Regon: 511333795
 6. NIP: 742 19 57 704

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia funkcjonował w składzie:

 1. Prezes - Alicja Kamińska
 2. Wiceprezes – Janusz Januszewski
 3. Skarbnik – Małgorzata Jagna Cwalina
 4. Sekretarz – Czesława Gwóźdź
 5. Członek Zarządu – Małgorzata Rodak 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Cele statutowe Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remonty i modernizację szkół i przedszkoli,
b) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
c) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
d) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
e) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
g) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym.
2.
Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej.
3.
Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
4.
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
5.
Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

W roku 2010 Stowarzyszenie realizowało następujące działania:

 • Prowadzenie Programu Stypendialnego „Bociek”, którego celem jest pomoc finansowa młodzieży gimnazjum i szkół średnich w kontynuowaniu nauki. Działania służyły pozyskiwaniu środków finansowych na ten cel. W ramach tego działania  odbyły się imprezy charytatywne (zabawa fantowa, kiermasz wielkanocny, „Ogród Obfitości”, Grzybobranie) z których dochód w kwocie 5028 zł zasilił konto funduszu stypendialnego.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, stypendystów i ich rodziców,  darczyńców, głównie Fundacji im. St. Batorego, dotacji z budżetu gminy,  oraz uczestnikom imprez charytatywnych w roku 2010 zostały wypłacone stypendia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 18 935 zł.

Koszty obsługi programu stypendialnego w 2010 r. wyniosły 2 529,86 zł.

W ramach pomocy młodzieży studiującej od 4 lat realizujemy program stypendiów pomostowych dla studentów I roku studiów dziennych przy współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Fundacja Wspomagania Wsi. W roku 2010 wypłacone zostały stypendia pomostowe dla 5 osób na kwotę 1 575 zł.

 

4. Realizacja 3 projektów PPWOW Program Integracji Społecznej:

„Gmina Srokowo widziana oczami młodzieży”: 3999,97 zł.

Adresatami projektu była młodzież gimnazjalna oraz szkół średnich – stypendyści stowarzyszenia. W okresie realizacji projektu tj. od 01.05.2010 r. do 30.08.2010 r. odbywały się zajęcia koła plastycznego i fotograficznego. Wykonano szkice  obiektów wybranych przez młodzież, namalowano wiele obrazków przedstawiających zabytki i przyrodę gminy Srokowo.

Członkowie koła fotograficznego wykonali wiele zdjęć ciekawych miejsc, zabytków i obiektów przyrodniczych naszej gminy. Efekty realizacji projektu tj. wystawa prac plastycznych i fotograficznych oraz prezentacja multimedialna zostały przedstawione na spotkaniu podsumowującym projekt oraz podczas dożynek gminnych i powiatowych.

 

„Chcę zobaczyć duże miasto:  7199,86 zł.

Projekt realizowany był od 15.06.2010 r. do 15.07.2010 r. Działaniem objęto 45 uczniów klas III – VI szkół podstawowych naszej gminy wyróżniających się w nauce, zachowaniu, sporcie i osiągających sukcesy w szkole.

W ramach projektu zorganizowano jednodniową wycieczkę do Warszawy. Uczniowie zwiedzili Zamek Królewski, Starówkę, Pałac Kultury i Nauki, obejrzeli film pt. „TOY STORY 3 D”.

Działania podczas realizacji projektu ukierunkowane były na poznanie dziedzictwa kulturowego i narodowego.

 

„Wakacje mamy, więc historię naszej małej ojczyzny poznamy”: 5 000 zł

Celem realizacji projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z Chojnicy i Szczeciniaka w okresie wakacji poprzez zorganizowanie zajęć w świetlicy, gier i zabaw na boisku, festynu rodzinnego i wycieczki krajoznawczo – edukacyjnej.

W okresie realizacji projektu od 01.08.2010 r. do 10.09.2010 r. odbyło się:

-  72 godz. zajęć świetlicowych prowadzonych przez opiekuna świetlicy w Szczeciniaku.

- Jednodniowa wycieczka: Solanka – Kętrzyn – Mrągowo – Święta Lipka – Gierłoż w której uczestniczyło 37 dzieci i 3 opiekunów. Uczniowie poznali ważne miejsca i zabytki Warmii i Mazur. Atrakcją wycieczki był pobyt w miasteczku kowbojskim w Mrągowie.

- Festyn rodzinny „Żegnamy lato” podczas którego dzieci i młodzież zaprezentowali program artystyczny przygotowany w trakcie zajęć świetlicowych. Odbyło się wiele konkursów dla wszystkich uczestników festynu, rozgrywek sportowych, gier i zabaw integracyjnych przy ognisku.

 

Wspomaganie dzieci chorych, niepełnosprawnych – „Razem Pomóżmy Wojtkowi Wrócić Do Nas” - zbiórka publiczna dla Wojtka Przespolewskiego, który jest w śpiączce.  W roku 2010 r. na to konto wpłynęło 4498,41 zł oraz 21554,56 zł z 1% zebranego przez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, z czego wydatkowano  24844,55 zł na opłacenie faktur za leczenie i  rehabilitację Wojtka.

 

 • Kontynuujemy współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszenie jest członkiem LGD 9.
 • Pozostała działalność członków stowarzyszenia to przede wszystkim zaangażowanie w organizację imprez charytatywnych w tym przygotowania balu karnawałowego z okazji 10 – lecia działalności stowarzyszenia,  prowadzenie programu stypendialnego, prowadzenie dokumentacji, pisanie projektów, udział w spotkaniach i szkoleniach, promocja Stowarzyszenia, został opracowany folder stowarzyszenia.
 • Bardzo ważnym celem jaki osiągnęliśmy w  10-tym roku naszej działalności jest fakt, że w listopadzie 2010 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Zarząd podjął decyzję, że środki pieniężne jakie uzyskamy z 1% za rok 2010 zostaną przeznaczone na realizację programu stypendialnego, leczenie i rehabilitację Wojtka oraz pozostałą działalność statutową.

 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

6. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

  • Uchwała Nr 1/2010 z dnia 16.02.2010 r. w sprawie przeznaczenia środków na stypendia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na II semestr roku szkolnego 2009/2010.
  • Uchwała Nr 2/2010 z dnia 16.02.2010 r. w sprawie przyjęcia nowych członków.
  • Uchwała Nr 3/2010 z dnia 16.02.2010 r. w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
  • Uchwała Nr 4/2010 z dnia 18.08.2010 r. w sprawie przeznaczenia środków na stypendia dla uczniów gimnazjum i szkol ponadgimnazjalnych na I semestr roku szkolnego 2010/2011.

 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 69345,63 zł

 • Dotacje celowe z budżetu gminy na realizacje projektów PIS – 16199,83 zł
 • Dotacja z budżetu gminy na wspieranie programu stypendialnego -5 000 zł
 • Dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego na program stypendialny – 12 000 zł
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych – 2536 zł
 • Darowizna z Nadleśnictwa Srokowo na organizację „Ogrodu Obfitości” i Grzybobrania – 1000 zł
 • Dochód z organizowanych imprez charytatywnych – 5028 zł
 • Wpłaty składek członkowskich – 1513,50 zł
 • Zbiórka publiczna „Razem Pomóżmy Wojtkowi Wrócić Do Nas” – 4493,88 zł
 • Wpłaty 1% zebrane przez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe  „Dla Wojtka” – 21554,56 zł
 • Oprocentowania rachunków bankowych – 19,86 zł.

 

8. Informacja o poniesionych kosztach: 73232,38 zł

 • Wynagrodzenia – 8110,53 zł
 • Realizacja projektów PIS – 16199,83 zł
 • Wypłacone stypendia – 20510 zł
 • Koszty leczenia i rehabilitacji Wojtka – 24844,55 zł
 • Koszty działalności statutowej, obsługi programu stypendialnego, opłaty bankowe i inne – 3567,47 zł.

 

9. Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:

 • Od 1stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. – pracownik interwencyjny – współfinansowanie z PUP w Kętrzynie.
  Od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.  – umowa o dzieło.

 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez stowarzyszenie:

 • 11 853 zł – refundacja z PUP 5625 zł = 6228 zł koszty stowarzyszenia

 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

 • 1317 zł/m-c brutto

 

12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło:

 • 600 zł

 

13. Dane o udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach:

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek pieniężnych.

 

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

 • Stowarzyszenie w roku 2010 nie zakładało lokat, środki finansowe na rachunkach bieżących Banku Spółdzielczego w Reszlu Oddział Barciany Filia Srokowo na koniec roku wynoszą 25 355,74 zł.

 

15. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji:

W 2010 r. nie zakupiono obligacji. Fundusz Obligacji PKO TFI/CREDIT SUISSE z lat poprzednich wynosi 22 781,84 zł.

 

16. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Nie dotyczy.

 

17. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:

Nie dotyczy.

 

18. Dane o wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia:

 • Aktywa: 4929,62 zł
 • Zobowiązania: 4257,76 zł

 

19. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe:

Nie dotyczy.

 

20. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Podatek dochodowy od osób fizycznych Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego deklarację roczną PIT – 4 R; PIT -11; PIT 8AR; CIT 8; CIT 8/0

 

 21. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była to jej wyniki:

W dniu  15 .03.2010 r. została przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Halina Renc – przewodnicząca
 2. Grażyna Hałuszka – członek
 3. Agnieszka Siewruk – członek

 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów finansowych nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych Stowarzyszenia. Komisja postawiła wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka”.

 

 Srokowo, dnia 25.03.2011 r.                               Zarząd Stowarzyszenia:

                                                                                   Alicja Kamińska

                                                                                  Janusz Januszewski

                                                                                     Małgorzata Cwalina

                                                                                     Czesława Gwóźdź

                                                                                     Małgorzata Rodak