STYPENDIA DLA MATURZYSTÓW!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2016

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 1 czerwca 2016 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 34 studentom na łączną kwotę 170 600 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób.

Więcej:http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia/regulamin_funduszu_im_iwony_winiarskiejfeleszko

 

Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 1 czerwca 2016 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 270 stypendiów na łączną kwotę 700 545 zł. Rocznie Fundusz wspiera 14 osób.

Więcej:http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_1/regulamin_funduszu_rozwin_skrzydla_im_j_i_j_putka

 

Funduszu Stypendialny Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 31 lipca 2016 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży.

Więcej:http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj

 

Stypendia pomostowe:

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a.       są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b.      posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,

c.       mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d.      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w  przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),

e.       osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,

f.       Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski będą składane przez kandydatów on-line. Formularze będą dostępne na stronie Programu od 1 lipca 2016 roku. Bardzo ważne jest aby  składając wniosek kandydat miał rekomendację organizacji pozarządowej. We wniosku jest rubryka (wymagana - bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji (z listy organizacji, które zgłosiły się do udziału w Programie), od której otrzymał rekomendację. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium, warunki udziału w Programie  i zasady aplikowania znajdą Państwo, jak zwykle na stronie internetowej Programu http://www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: +48 42 632 59 91