Walne Zebranie Sprawozdawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2020

Srokowo, dnia 10.09.2020r.

Członkowie
Srokowskiego Stowarzyszenia
"Sukces Każdego Dziecka"

Zarząd Srokowskiego Stowarzyszenia "Sukces Każdego Dziecka" w Srokowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 30.09.2020r. Na godz. 17:45 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie – w pierwszym terminie, lub na godz. 18:00 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.

Proponujemy następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego WZSCS.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZSCS.
4. Przyjęcie porządku obrad WZSCS.
5. Przyjęcie regulaminu obrad WZSCS.(uchwała nr 1)
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. (uchwała nr 2)
11. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej za 2019r.
12. Przyjęcie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia na 2020r. (Uchwała nr 3 i 4)
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zakończenie obrad WZSCS.

Podczas zebrania będzie można opłacić składki członkowskie.

Prezes Stowarzyszenia
Janusz Januszewski