Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2010 WZCS z dnia 1 października 2010r.

 

STATUT
SROKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
„SUKCES KAŻDEGO DZIECKA"


Preambuła

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do - dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Srokowo.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą "Stowarzyszenie Sukces" z wyjątkiem dokumentów urzędowych

§6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i formy działania


§8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.

2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.

3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety i innych.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:

a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,

b) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,

c) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

d) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki.

e) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,

g) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,


2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.

3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.

4. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

1. działalność odpłatna:

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

2. działalność nieodpłatna:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych oraz turystycznych mających na celu promocję gminy Srokowo oraz współpraca i uczestnictwo w kreowaniu strategii rozwoju gminy Srokowo.

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

89.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§11

W skład Stowarzyszenia mogą wchodzić:

1) członkowie zwyczajni,

2) członkowie wspierający,

3) członkowie honorowi.

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.


2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia

§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie, zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§16

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

c) Komisja Rewizyjna.

§19

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 36.1 i 2.

3. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§20

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba uzupełnionych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§21

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.


Walne Zebranie Członków.

 

§22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

a) Zwyczajne

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd dwa razy w roku w tym raz jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) Z własnej inicjatywy,

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36.1 i 2).

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania .wybrany przez członków uczestniczących w Walnym Zebraniu.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrań w szczególności należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10) nadawane tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze Zarząd Stowarzyszenia

§24

1. Zarząd składa się z 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.

2. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego łub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez wiceprezesa Zarządu.

§25

Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

g) zwoływanie Walnego Zebrania,

h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

k) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

l) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

ł) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§26

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§27

1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,

3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.


Rozdział V

Komisja Rewizyjna


§28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych rab ustnych wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrań, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w i wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§32

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§33

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

1. Środki finansowe na wykonywane zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, gramów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji.

2. Na podstawie uchwały Zarządu. Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§34

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich łub po cenach wyższych niż rynkowe.

§35

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd. Do reprezentowania organizacji oraz zaciągania zobowiązań, w tym nabywania, zbywania i obciążania majątku organizacji oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw jak też składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych organizacji wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa i jednego z członków Zarządu łącznie albo dwóch innych członków Zarządu w tym Wiceprezesa.

Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Srokowskiego Stowarzyszenia "Sukces Każdego Dziecka", nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.