RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

c

Klauzula informacyjna i oświadczenie Pani/Pana

stypendysty Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych Pani/Pana (podać imię i nazwisko)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

jest Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo,

2) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji Programu Stypendialnego „Bociek” (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

3) dane osobowe (imię i nazwisko, etap kształcenia) Pani/Pana zostaną opublikowane na stronie www.sukcessrokowo.pl

4) dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w siedzibie organizacji – ul. Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka” Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z art.4 pkt 11 RODO, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem Programu Stypendialnego „Bociek”; konsekwencją niepodania danych będzie nieprzyznanie stypendium.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo, moich danych osobowych w celu realizacji Programu Stypendialnego „Bociek”.

 

 

..........................................................................................................................

                           data, miejscowość, czytelny podpis